Vegetarian Dishes

RAU CẢI VÀ CÁC MÓN CHAY

All Vegetarian Dishes are Prepared w/ Vegetarian Ingredients
Served with steamed rice, except items V11 - V13.

Vegetarian-01.png