Reception Menu

Served by table of ten: 9.75% sale tax & 15% gratuity will be added

THỰC ĐƠN TIỆC:

Mỗi bàn 10 người: Cộng thêm 9.75% tiền thuế & 15% phí phục vụ