top of page

Reception Menu

Served by table of ten: 9.25% sale tax & 15% gratuity will be added
THỰC ĐƠN TIỆC:

Reception-01.png

Mỗi bàn 10 người: Cộng thêm 9.25% tiền thuế & 15% phí phục vụ

bottom of page